Asystent rodziny udziela wsparcia rodzinom tego wymagającym, poprzez m.in.:

-       opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, a także dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny,

-        udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

-        udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;

-        wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-        motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-        udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

-        udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

-        prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

-        prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;