Posiłek w szkole i w domu

znaki strona www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania jest przyznawana osobom i rodzinom jeżeli:

* dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego  (600,00 zł), tj. 1 200,00 zł na osobę w rodzinie,

* dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego (776,00 zł), tj. 1552 zł

ROK 2024

Zgodnie z umową nr 167/OPS/D/2024 z dnia 29.01.2024 roku zawartą pomiędzy gminą Wielka Wieś a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 66 449 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych).

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 185 449,00 zł.

ROK 2023

Zgodnie z umową nr 167/OPS/D/2023 zawartą pomiędzy gminą Wielka Wieś a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 66 449 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych).

Zgodnie z Aneksem nr 1/2023 do w.w. umowy Gmina Wielka Wieś otrzymała 99 767 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych) dotacji z budżetu państwa.

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota215 767 zł.

ROK 2022

Zgodnie z umową nr 1/2022 zawartą pomiędzy gminą Wielka Wieś  a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 84 936 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych). Zgodnie z Aneksem 1/2022 do niniejszej umowy Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację w wysokości 164 558 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych). Całkowity koszt realizacji Programu w 2022 r. wyniósł 202 958,00 zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 82 408 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 118 550 zł.

ROK 2021

Zgodnie z umową nr 1/2021 zawartą pomiędzy gminą Wielka Wieś  a Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 93 914 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych).  Zgodnie z Aneksem 1/2021  do niniejszej umowy Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację  w wysokości 119 037 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzydzieści siedem złotych). Zgodnie z Aneksem 2/2021  do niniejszej umowy Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację  w wysokości 183 754 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote). Całkowity koszt realizacji Programu w 2021 r. wyniósł 202 450,23 zł (93 % planu), z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 84 600,12 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 117 850,11 zł.

Środki w ramach Programu zostały wydatkowane na:

  • pomoc w formie gorącego posiłku – 28 418,55  zł (w tym pomoc w formie gorącego posiłku wydawanego w ramach programu osłonowego w wysokości 1946 zł),
  • pomoc w formie zasiłków celowych 174 031,68 zł (w tym pomoc w formie świadczenia rzeczowego- 13 350 zł) Całkowity koszt realizacji zadania to

Program „Posiłek w szkole i w domu” był realizowany przez Gminę Wielka Wieś  również w latach 2019 i 2020. Całkowity koszt realizacji Programu w 2020 r. wyniósł 246 203,81  zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 102 277,04 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 143 926,77 zł. Całkowity koszt realizacji Programu w 2019 r. wyniósł 258 783,52  zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 113 210,12  zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 145 573,40 zł.

W latach 2014- 2018 realizowano program  wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program był rozpowszechniany na stronach internetowych Gminy Wielka Wieś, Ośrodka Pomocy Społecznej a także poprzez plakaty informacyjne zamieszczane na tablicach GOPS i Gminy. O programie oraz dotacjach informowano bezpośrednio klientów, przedstawicieli samorządu gminnego oraz jednostki gminne- w tym placówki oświatowe.