znaki strona www

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania jest przyznawana osobom i rodzinom jeżeli:
* dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego  (600,00 zł), tj. 1200,00 zł na osobę w rodzinie, (np. dla trzyosobowej rodziny 3 os. x 1200,00 zł = 3600,00 zł).
* dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego (776,00 zł), tj. 1552 zł.

Niezbędne dokumenty:

– ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego),

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,

- dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy,

– w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.