FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

znaki strona www

 

Podstawa prawna:

Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa z dnia
7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 877 z późn. zm.)

Kto może korzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych i potwierdzi to stosownym zaświadczeniem.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko:

 • · do ukończenia przez nie 18 roku życia,
 • · do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej,
 • · bez ograniczeń wiekowych, gdy posiada ono orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2019 r., a od lipca 2020- nie przekracza 800 zł miesięcznie na osobę, a od lipca 2021- 900zł.

Wysokość Świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych przez sąd alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • · została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • · zawarła związek małżeński.

Gdzie składać wniosek:

Wnioski o przyznanie świadczeń wraz z zaświadczeniem o bezskutecznej egzekucji (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi   - Sekcja Świadczeń dla Rodzin.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy  trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia drogą papierową, a drogą elektroniczną od 1 lipca 2021

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego:

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów zamieszkująca na terenie Gminy Wielka Wieś może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne                   o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W okresie w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy dłużnika prowadzi wobec niego postępowanie egzekucyjne.

Dłużnik alimentacyjny:


Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego  w wysokości świadczeń wypłaconych z osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 1. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
 2. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornika sądowego) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
 3. Kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do świadczeń
  z Funduszu Alimentacyjnego.
 4. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku gdy osoba uprawniona do Funduszu Alimentacyjnego ukończyła 18 rok życia.
 5. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu
  o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przez mediatorem.
 6. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 • · zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2020 roku,
 • · w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
 1. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności
  w szczególności w związku z:
 • · brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 • · brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (znajdujący się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi).

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący zadanie może domagać się takiego dokume