Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

 

Fundusz alimentacyjny


Podstawa prawna:

Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa z dnia
7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012r, poz. 1228 z późn. zm.)

 

Kto może korzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko:

·         do ukończenia przez nie 18 roku życia,

·         do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej,

·         bez ograniczeń wiekowych, gdy posiada ono orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Kryterium dochodowe:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2013 r. nie przekracza 725 zł miesięcznie na osobę.

 

Wysokość Świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych przez sąd alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

·         została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

·         zawarła związek małżeński.

 

Gdzie składać wniosek:

Wnioski o przyznanie świadczeń wraz z zaświadczeniem o bezskutecznej egzekucji (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi   - Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, pokój Nr 6.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy  trwający od
1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.

 

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego:

 

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów zamieszkująca na terenie gminy Wielka Wieś może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne                   o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

 

            W okresie w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy dłużnika prowadzi wobec niego postępowanie egzekucyjne.

 Dłużnik alimentacyjny:


Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego  w wysokości świadczeń wypłaconych z osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

 

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 

1.   Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

2.   Skrócony odpis aktów urodzenia dzieci lub ich uwierzytelnione kopie.

3.   Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.

4. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornika sądowego) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

5. Kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego.

6. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku gdy osoba uprawniona do Funduszu Alimentacyjnego ukończyła 18 rok życia.

7.  Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przez mediatorem.

8.   Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

·         zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego (wydane dla potrzeb świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego pełnoletniego członka rodziny, zawierającego informacje o wysokości:

    • dochodu,
    • składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
    • należnego podatku

za 2013 rok

·         zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów za 2013 rok,

·         zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2013 rok,

·         zaświadczenie komornika albo oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych w 2013 roku alimentów,

·         zaświadczenie właściwego organu o wysokości wypłaconego w 2013 roku stypendium,

·         zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2013 roku,

·         w przypadku braku zatrudnienia – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia,

·         w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

9. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności
w szczególności w związku z:

·         brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

·         brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

11. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (znajdujący się w Gminnym         Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi).

 

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący zadanie może domagać się takiego dokumentu.

 

   
   

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi


Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce


Godziny funkcjonowania:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30


Telefon:
12 419 11 01;
12 419 04 40;
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

 

epuap