FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

znaki strona www

 

Podstawa prawna:

Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa z dnia
7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023r, poz. 581 z późn. zm.)

Kto może korzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione jest dziecko, które ma zasądzone
od rodzica alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli
w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych i potwierdzi to stosownym zaświadczeniem.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko:

  • do ukończenia przez nie 18 roku życia,
  • do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, gdy posiada ono orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

Kryterium dochodowe:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy:

2022/2023 nie przekracza 900 zł miesięcznie na osobę;

-2023/2024 nie przekroczy 1209 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje tzw. asada „złotówka
za złotówkę”. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekroczy kwotę kryterium dochodowego, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w/w sposób będzie niższa niż 100zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.

Wysokość Świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych przez sąd alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Gdzie składać wniosek:

Wnioski o przyznanie świadczeń wraz z zaświadczeniem o bezskutecznej egzekucji (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wielkiej Wsi - Sekcja Świadczeń dla Rodzin.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, do którego należy dołączyć dokumenty wymagane przez art. 15 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 lipca w formie elektronicznej za pomocą ePUAP portalu Empatia, natomiast od 1 sierpnia w formie papierowej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. Świadczenia
z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego:

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów zamieszkująca na terenie Gminy Wielka Wieś może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W okresie w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy dłużnika prowadzi wobec niego postępowanie.

Dłużnik alimentacyjny:

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości świadczeń wypłaconych z osobie uprawnionej, łącznie
z ustawowymi odsetkami.