znaki strona www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.0.821) zapewnia rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent rodziny to usługa dla rodzin z dziećmi, które z różnych powodów przeżywają trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Wsparcie asystenta ma charakter czasowy a współpraca asystenta z rodziną jest dobrowolna, chyba, że o takiej formie pomocy postanowi sąd rodzinny. Rodzina współpracując z asystentem opracowuje plan pracy, określający możliwe do osiągnięcia i ważne dla rodziny, a w szczególności dla dzieci w tej rodzinie, cele oraz działania służące ich realizacji. Efektem takiej pracy ma być poprawa funkcjonowania rodziny, tak aby dzieci w rodzinie miały zaspokojone potrzeby: socjalno – bytowe, bezpieczeństwa, zdrowotne, emocjonalne, psychiczne.

W roku 2018 gmina Wielka Wieś otrzymała  dotację  w wysokości: 20 689.00 (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych)  w tym:

a)w formie dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa 14 849.00 zł, (słownie: czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych)

b)z Funduszu Pracy w wysokości 5 840.00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych)

W roku 2019 Gmina Wielka Wieś otrzymała  dotację  w wysokości: 20 727.00 (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych)  przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

W roku 2020 Wojewoda przyznał Gminie Wielka Wieś  środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 1700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Dodatek do wynagrodzenia przysługiwał  asystentowi rodziny, który pracował przed lub rozpoczął pracę na stanowisku asystenta rodziny najpóźniej 1 stycznia 2020 r. i 19 czerwca 2020 roku nadal pracował na stanowisku asystenta rodziny oraz aktywnie działał w okresie zwalczania pandemii COVID-19.

W roku 2021 Wojewoda przyznał Gminie Wielka Wieś (UMOWA NR 135/AR/FP/2021)  środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22 października 2021 roku. Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. Dodatek do wynagrodzenia przysługiwał  asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2021” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Wkład własny Gminy Wielka Wieś do wynagrodzenia asystenta wyniósł 4173,40 zł (cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote 40/100).

W roku 2022 Wojewoda przyznał Gminie Wielka Wieś (UMOWA NR 125/AR/FP/2022)  środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta. Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. Dodatek do wynagrodzenia przysługiwał  asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu.