Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych:
 

Świadczeniami rodzinnymi są:
 
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 • świadczenia opiekuńcze: tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
 

Rodzaje dodatków do zasiłku rodzinnego:
 
 • dodatek z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego:

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od dochodu rodziny i przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 583 zł netto na członka rodziny.

Zasiłek rodzinny wynosi:
•    68 złotych na dziecko w wieku 0 – 5 lat,
•    91 złote na dziecko w wieku 6 – 18 lat,
•    98 złotych na dziecko w wieku 19 – 24 lata.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:
 
 1.  
  rodzicom lub jednemu z rodziców,
   
 2.  
  opiekunowi prawnemu dziecka,
   
 3.  
  opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka,
   
 4.  
  osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem, wyrokiem sądowym lub ugodą sądową, prawa do alimentów.
   
 
 
 
 
Zasiłek przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko:
 
 • 18-go roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21-go roku życia,
 • 24-go roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
•    dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
•    dziecko lub osoba ucząca się przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
•    pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
•    osoba samotnie wychowuje dziecko i nie ma zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
      -- rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
      -- ojciec dziecka jest nieznany,
      -- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
      -- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać poniższe dodatki:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany jednorazowo w kwocie 1 000 zł. Przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przyznawany jest w kwocie 400 zł miesięcznie na okres:
•    24 miesięcy – przy sprawowaniu opieki nad 1 dzieckiem,
•    36 miesięcy – przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
•    72 miesiące – przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacany miesięcznie w wysokości 170 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu o 80 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Przysługuje samotnie wychowującym matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka (tj. w sytuacji kiedy drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone).

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
– przysługuje w kwocie 80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przyznawany jest na dziecko do 5 roku życia w wysokości 60 zł miesięcznie, a na dziecko powyżej 5 roku życia w wysokości 80 zł miesięcznie. Dodatek przeznaczony jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 
 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przyznaje się w kwocie 100 zł raz w roku, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauczania poza miejscem zamieszkania
– przyznawany jest na okres 10 miesięcy i przysługuje:
 
 • w wysokości 90 zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 • w wysokości 50 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

 

Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny
Przyznawany jest w wysokości 153 zł na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:
•    niepełnosprawne dziecko,
•    osoba w wieku powyżej 16 roku życia, legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
•    osoba w wieku powyżej 16 roku życia, legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia,
•    osoba, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
•    osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
•    jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
•    osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.


Świadczenie pielęgnacyjne:
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub z innej pracy zarobkowej przysługuje:
 
 1. matce lub ojcu,
 2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 4. osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki (ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego).
 

jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:
 
 1. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
 2. osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.


Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
 
 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 2. osoba wymagająca opieki: pozostaje w związku małżeńskim, została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
 5. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
 


Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę.
 

 

Terminy składania wniosków:

1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane.

2. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu danego miesiąca, świadczenia rodzinne za ten miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

3. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień wypłaca się do 30 września.

4. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień wypłaca się do 31 października.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi


Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce


Godziny funkcjonowania:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30


Telefon:
12 419 11 01;
12 419 04 40;
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

 

epuap