FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

znaki strona www

 

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są:
1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”)

2. Świadczenie rodzicielskie

3. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
o Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
o Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
o Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
o Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
o Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
o Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
o Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

4. Świadczenia opiekuńcze:
o zasiłek pielęgnacyjny
o świadczenie pielęgnacyjne
o specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Świadczenia rodzinne przysługują:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
• jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
– zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa wart. 139 a ust.1 lub art. 139 o ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub
– dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr1030/2002 z dnia 13czerwca 2002r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UEL157 z15.06.2002, str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem ich pobytu na tym terytorium jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni
– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy:
• złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz ich wypłata przysługująca za listopad następuje do dnia 30 listopada.
• złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do 31 października ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
• złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada do 31grudnia ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następującego roku.