Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

znaki strona www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informuje o realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021. Środki finansowe na realizacje Programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. 

Celem Programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Wsparcie jest skierowane do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Gmina Wielka Wieś pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości  51 673,00 zł na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.5 umowy nr 438/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Wielka Wieś.

Program „„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej””- był realizowany  również w roku 2020 –(edycja 2019-2020). Początkowo prognozowano pomoc dla sześciu rodzin, jednakowoż ostatecznie (głównie z powodu Covidu i zmiany sytuacji zawodowej rodzin) wsparciem objęto dwie rodziny z osobami niepełnosprawnymi. Wydatkowano kwotę 13 600 zł w całości otrzymaną z budżetu Wojewody.