Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Wielka Wieś, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie więcej...