W 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizował trzecią edycję projektu systemowego pn. „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich”; na realizację tego zadania otrzymał z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 188 624,33 zł. W ramach projektu realizowano szereg zadań, z których najistotniejsza to tzw. „aktywna integracja” oraz działania o charakterze środowiskowym, w ramach „Programu Aktywności Lokalnej”.

W projekcie uczestniczyło 17 beneficjentów – były to osoby w wieku aktywności zawodowej, jednakże w większości przypadków niepracujące, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Każda z tych osób objęta została indywidualnym planem pomocy rodzinie, a pracę prowadzono w oparciu o założenia kontraktu socjalnego, stanowiącego rodzaj umowy pomiędzy Ośrodkiem a beneficjentem. Uczestnicy projektu mieli możliwość odbycia indywidualnych spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem. Ponadto odbyły się cztery treningi grupowe:
- trening psychoedukacyjny - w zakresie radzenia sobie ze stresem i zniechęceniem, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami, zwiększenie osobistej odporności i nabycie kompetencji w zakresie radzenia sobie z silnymi emocjami,
- trening kompetencji społecznych - nawiązywania kontaktów, jasne i precyzyjne formułowania komunikatów, umiejętności pokonywania barier w komunikacji interpersonalnej, zasady aktywnego słuchania, komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
- trening umiejętności rodzicielskich - skoncentrowany na pogłębieniu świadomości i kompetencji w funkcjonowaniu w roli rodzicielskiej, poprawie wizerunku rodzica, uświadomieniu sobie i wyrażania oczekiwań, uczuć i postaw rodzicielskich, poszerzanie wiedzy i doświadczeń na temat dylematów rodzicielskich i dziecięcych uczuć, sposobów nawiązywania współpracy, komunikacji z dziećmi, skuteczności i nieskuteczności pochwał i kar. Trening miał formę wyjazdową.
- warsztaty z zakresu rynku pracy - obejmie zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy, opracowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, podanie) rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, wyszukiwanie ofert pracy.

Ponadto, sfinansowano również kursy zawodowe dla 7 beneficjentów projektu:
-kurs „opiekun dziecięcy” (1 osoba)
-kurs „opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” (2 osoby),
-kurs „opiekun w żłobku i klubie dziecięcym” (1 osoba)
-kurs florystyczny (1 osoba),
-kurs spawalniczy (1 osoba),
-kurs komputerowy (1 osoba).

W ramach działań środowiskowych Programu Aktywności Lokalnej we wrześniu 2012 r. odbyła się impreza integracyjna w Będkowicach, pn. „Będkowice dla szkoły”, która była sfinansowana ze środków unijnych, a celem której było wsparcie i promocja Szkoły Podstawowej w Będkowicach, prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowskiej „Sokolica”. Ponadto, również w ramach działań środowiskowych w grudniu 2012 r. odbyła się debata społeczna z udziałem gimnazjalistów i przedstawicieli władz samorządowych pn. „Mój czas – mój wybór”, której tematem przewodnim były formy i sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież z terenu naszej gminy, a celem m.in. wdrożenie młodzieży w działania społeczności lokalnych oraz pobudzenie aktywności społecznej jako młodych mieszkańców gminy.

Z perspektywy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi realizowany projekt systemowy jest niezwykle istotnym elementem pracy z klientami Ośrodka, stwarza beneficjentom szanse i możliwości pokonania trudnej sytuacji życiowej. Natomiast przekaz tego, co o projekcie mogą sądzić jego adresaci obrazuje wiersz, napisany przez uczestniczkę minionej edycji, p. Teresę, pod tytułem: „Projekt-Unia”:

Pani Teresa (uczestniczka projektu w 2012 r.)

„Projekt-Unia”

„Projekt? Unia? Unia? Projekt?
Co to znaczy do cholery?
Znów ktoś chce mi z butami
Wchodzić do mojej sfery?

Takie myśli różne były,
Takie teksty i wyrazy
Ale przyszło co do czego -
-Co tam! Idę bez obrazy.

Dużo ludzi, wszyscy spięci,
Patrzą jedno na drugiego,
Cóż, po pierwszym spotkaniu
Nie oczekiwałam nic szczególnego.

Ale jak to w życiu bywa,
Szybko wszystko się rozkręca,
Obiadek podany, stoły zastawione,
Prawie jak uczta książęca.

Asertywność, stres, współpraca
To ze spotkania tematy.
Tu ćwiczenia, tam rozmowa,
I tak kręcą się debaty.

I kolejne zaproszenie,
Na warsztaty z rynku pracy
Nowe CV, list i gadka
I rozmowa pójdzie z płatka!

Coraz lepiej, moi mili
Teraz w góry zaprosili,
Uczą nas jak to zrobić
By braki wychowawcze nadrobić.

Z dzieciakami wyjazd w góry,
Piękne widoki aż pod chmury
Dzieci bardzo zadowolone,
Klimatem górskim zachwycone.

No i teraz te spotkania,
Super fajna psycholog Ania,
Tu na miejscu i co tydzień
Mogę gadać z nią cały dzień!

Zawsze czeka uśmiechnięta
Uśmiech – taka błaha sprawa
Ale fajnie jest pogadać
Kiedy atmosfera klawa.

Właśnie już się doczekałam
Informacji o kursikach
Super – nauka jak projektować
O różach, liliach, krokusikach

Każdy kto się tu wybiera,
Niech nie boi się i czai,
Bo tu wszystko jest dla ludzi
A życie jest jak bonsai

Może przydać się psycholog
Czy doradca zawodowy,
Dobrze znaleźć czas i chęci
Na chwilę szczerej rozmowy”