Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi Szyce 65, 32-085 Modlnica

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. funduszu alimentacyjnego i spraw administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w pełnym wymiarze czasu pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania

a) niezbędne:

 •  obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

 

b) dodatkowe:

 • niezbędna znajomość przepisów dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisów dot. czynności kancelaryjnych oraz zasad archiwizacji dokumentów,
 • niezbędna znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
 • znajomość obsługi programów do obsługi funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych
 • niezbędna wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na sytuacje stresowe.

2. Zakres zadań:

2.1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przyjmowanie formularzy w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych,
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • obsługa programu „Nemezis – fundusz alimentacyjny”,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zastępowanie pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw w zakresie świadczeń rodzinnych – podczas jego nieobecności,
 • fachowe i rzetelne udzielanie informacji klientom oraz innym podmiotom,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie i obsługa składnicy akt.

2.2.
Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku zostanie określony w zawartej umowie o pracę.

3. Warunki pracy

3.1.

 • miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, z siedzibą w Szycach 65,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • czas pracy: 8 godzin dziennie (od godziny 7:30 do godziny 15:30),
 • wynagrodzenie zgodnie z przepisami.

3.2.
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku i pomieszczeń biurowych. Zapewniają to winda i drzwi o odpowiedniej szerokości.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) curriculum vita’e (życiorys),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
d) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagana będzie informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie),
g) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składania kopii lub odpisów – uwierzytelnione.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, tj. Szyce 65, 32-085 Modlnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i spraw administracyjno-biurowych”

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2012 r., do godz. 14:00.

7. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie (drogą elektroniczną lub telefonicznie) o terminach rozmów kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Wielkiej Wsi po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

9. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka, tj. Szyce 65, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP.

10. Inne informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 419 00 35 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.