W związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy: SPECJALISTĘ W ZAKRESIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Warunki współpracy:
1. Umowa zlecenie (nie więcej niż 80 godzin).

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie – kierunkowe (psychologia).
2. Doświadczenie w zakresie realizacji poradnictwa psychologicznego.

Wymagania dodatkowe:
1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
3. Dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji poradnictwa psychologicznego
4. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę realizacji przedmiotu zlecenia.
5. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.

Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, 32-085 Szyce, w kopercie z dopiskiem: „Specjalista w zakresie poradnictwa psychologicznego” w terminie do 14 marca 2012, do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

Oświadczenie