Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 000,00 zł przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

W przypadku złożenia wniosku w terminie od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów za 2016 rok, z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:

· Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu.
· Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2016 rok, zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku - w roku kalendarzowym 2016;
· oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2016 rok;
· oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;
· dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, pit-11);
· dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w 2016 roku (np. umowę-zlecenia, umowę o pracę, zaświadczenie, pit-11);
· dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. w roku 2017 lub 2018);
· odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
· zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2016 rok lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2012 r.
· Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:
- członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, b) ojciec dziecka jest nieznany, c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi


Plac Wspólnoty 2,
32-085 Szyce


Godziny funkcjonowania:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30


Telefon:
12 419 11 01;
12 419 04 40;
12 419 00 35


Adres email:
gops@wielka-wies.pl

 

epuap