Informacje ogólne

 1. Niniejsze opracowanie zostało stworzone w celu przystępnego przedstawienia oferty dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wielka Wieś realizowanej przez tut. Ośrodek na podstawie Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2019-2020 pt. „Bezpieczni, aktywni, potrzebni”.
 2. Realizacja Programu obejmuje następujące obszary działań:

usługi opiekuńcze,

Senior(i)ady- cykliczne spotkania edukacyjne, wspierające, informacyjne dla seniorów;

aktywizację – wyjazdy, imprezy dla seniorów i osób niepełnosprawnych,

Wolontariat.

Usługi opiekuńcze

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art. 50 oferuje pomoc w formie usług opiekuńczych, która przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby.
 2. Przyznając usługi opiekuńcze ustala się ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności – w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z usług opiekuńczych ustalana jest w oparciu o uprzednio przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odpłatność za usługi zależy od dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług oraz wysokości stawki godzinowej za usługi.
 3. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz u pracowników socjalnych.

Senior(i)ady- cykliczne spotkania

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi organizuje dla seniorów cykliczne spotkania pod nazwą Senior(i)ady w różnych miejscowościach gminy z Gminy Wielka Wieś.
 2. Spotkanie tematyczne nawiązują do bieżących wydarzeń oraz potrzeb seniorów. Formuła spotkań może mieć charakter: wykładu, szkolenia, ćwiczeń, wycieczki, pogadanki, warsztatów, zajęcia ruchowe, zajęcia edukacyjno- kulturalne.
 3. Uczestnikami spotkań są seniorzy z Gminy Wielka Wieś- liczba osób na poszczególnych wydarzeniach uzależniona jest od tematu i możliwości.
 4. W czasie każdego spotkania /SENIOR(I)ADY/ można również uzyskać informacje o:

Bieżącej ofercie dla seniorów

Świadczeniach z zakresu pomocy społecznej

Świadczeniach rodzinnych i wychowawczych.

 1. Informacje o kolejnych Senior(i)adach będą rozpowszechniane na stronie internetowej GOPS, stronie internetowej Gminy Wielka Wieś, facebook’u Gminy Wielka Wieś, tablicy informacyjnej w GOPS, drogą e-mail do Radnych i Sołtysów z Gminy Wielka Wieś.
 2. Szczegółowe informacje można uzyskać na bieżąco w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi (w godzinach urzędowania) oraz pod numerem telefonu: 798-802-911.

Osoby niepełnosprawne

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielka Wieś.
 2. Zaplanowane raz na kwartał wydarzenia mają na celu zwalczenie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich aktywności i poczucia wartości.
 3. Informacje będą rozpowszechniane na stronie internetowej GOPS, stronie internetowej Gminy Wielka Wieś, facebook’u Gminy Wielka Wieś, tablicy informacyjnej w GOPS, drogą e-mail do Radnych i Sołtysów z Gminy Wielka Wieś.
 4. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, pod numerem telefonu: 798-802-911.

Oferta aktywizacyjna – wyjazdy, imprezy

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi organizuje /w ramach Programu i adekwatnie do możliwości/ imprezy i spotkania wyjazdowe dla seniorów.
 2. Liczba uczestników imprezy każdorazowo uzależniona jest od tematu i możliwości organizacyjnych.
 3. Informacje są rozpowszechniane na stronie internetowej GOPS, stronie internetowej Gminy Wielka Wieś, facebook’u Gminy Wielka Wieś, tablicy informacyjnej w GOPS, drogą e-mail do Radnych i Sołtysów z Gminy Wielka Wieś.
 4. Zapisu dokonujemy osobiście w siedzibie GOPS, na spotkaniach cyklicznych (Senior(i)adach) lub pod numerem telefonu: 798-802-911.
 5. Decyduje kolejność zapisu. W przypadku dużej liczby osób chętnych na kolejną wycieczkę jadą osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszym wyjeździe.
 6. Rezygnacja z wyjazdu może nastąpić nie później, niż tydzień przed wydarzeniem.

Wolontariat międzypokoleniowy

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach podejmowanych inicjatyw na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielka Wieś zaprasza do współpracy absolutnie wszystkich: dzieci, młodzież i urodzonych wcześniej.
 2. Osoby chętne prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi lub kontakt telefoniczny 798-802-911.

Koordynacja oferty

 1. Koordynatorem ds. wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych oraz pracy świetlic środowiskowych z ramienia GOPS jest Małgorzata Heród. Koordynator rozpowszechnia informacje o organizowanych wydarzeniach, dokonuje zapisów, współpracuje z samorządowcami. W godzinach urzędowania GOPS jest dostępny pod numerem telefonu: 798-802-911.
Załączniki:
Pobierz plik (Program wspierania seniorów 2019.pdf)Program wspierania seniorów 2019.pdf[ ]658 kB