Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Świadczenie nie jest dla wszystkich, aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, w tym spełnienie kryterium dochodowego.

Bon energetyczny przysługuje jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętny miesięczny dochód za 2023 rok:

  • nie przekracza 2 500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
  • nie przekracza 1 700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W sytuacji, gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekracza ww. kwoty bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę (zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”), z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

 

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony bon energetyczny przysługujący gospodarstwom domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podwyższony bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wnioski o bon energetyczny można będzie składać od dnia 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. osobiście w siedzibie GOPS (Szyce, Plac Wspólnoty 2) lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym  podpisem zaufanym. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Treść ustawy: Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r., 859):

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000859