W dniu 30 listopada 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29 maja 2020 roku poz. 956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta - wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej - wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową - do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

 

Nakaz i zakaz może być wydany wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą.

Nowelizacja obejmuje zmiany w nastepujących aktach prawnych:

1. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz 1460, z późn. zmianami),

2. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 t. poz. 568),

3. Ustawa o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360),

4. Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431),

5. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729),

6. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. u. z 2020 r. poz.755 i 807),

7.Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218)

Zmianie uległy też przepisy w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Zasady postępowania dotyczące zobowiązania sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania zostały określone w szczególności w art. 11 a tejże ustawy.

Art.  11a.  4  [Zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania]

1.  Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:

1) osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu;

2) członek rodziny stosujący przemoc w rodzinie opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie;

3) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna osoba stosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub nieregularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

3.  Osoba pełnoletnia, która pozostała w mieszkaniu, o którym mowa w ust. 1, przez czas niezamieszkiwania w nim osoby stosującej przemoc w rodzinie, w związku z wydaniem wobec niej:

1) nakazu lub zakazu, o których mowa w art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956),

2) nakazu lub zakazu, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956),

3) postanowienia sądu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w tym również o udzieleniu zabezpieczenia

- jest obowiązana do ponoszenia opłat za dostawy do tego mieszkania energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych oraz czynsz lub koszty bieżącego zarządzania nieruchomością, chyba że względem niej osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana do świadczeń alimentacyjnych.

4.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się do każdego lokalu służącego zaspokajaniu bieżących potrzeb mieszkaniowych.

Sądem właściwym jest:

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy
Wydział I Cywilny
31-547 Kraków
Przy Rondzie 7

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.pdf)Wniosek[ ]2591 kB