Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15.

 

Wielka Wieś 09.08.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z zakresu: Trening nadawania komunikatów niewerbalnych.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening nadawania komunikatów niewerbalnych: polegający na doskonaleniu umiejętności przekazywania informacji, głównie o postawach interpersonalnych, w tym dominacji, życzliwości, przy wykorzystaniu mimiki, tonu głosu, gestów, postawy ciała i sposobu wykorzystywania przestrzeni osobiste.

 

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego

 

lp

data wpływu

nazwa i adres oferenta

koszt realizacji usługi za 1 godzinę

1

4.08.2016, 11;14

Agencja Rozwoju Edukacji, ul. Grzybowska 58, 42-200 Częstochowa

50

2

4.08.2016, 11:45

Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9

31

3

5.08.2016, 14:46

Eleganti, Exclusive Weddings and Event, Agnieszka Jerzynek, ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra

42

4

5.08.2016, 15:14

Małopolskie Centrum Profilaktyki, Sebastian Cienkosz, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków

150

5

07.08.2016, 16:47

Rajos Consulting, ul. Norwida 1, 37-550 Radymno

38

6

09.08.2016, 8:32

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

94

7

09.08.2016, 8:48

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES, ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski

150

8

09.08.2016, 8:58

Centrum Szkoleń Wielozawodowych "DELTA", ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

31,3

9

09.08.2016 godzina 00:11

ANIMAL EVENTS

Marta Zawadzka 41-200 Sosnowiec

ul. Zbaraska 1/4

35,00

10

08.08.2016

Zespół Ekspertów MANAGER

ul. Wielopole 18b,

31-072 Kraków

89

 

 

WYBÓR WYKONAWCY

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9. Koszt realizacji usługi 31,00 zł. za godzinę.
Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

 


 

 

pasek_EFS

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15.

 

Wielka Wieś 09.08.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z zakresu: Trening analizowania sytuacji społecznej.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening analizowania sytuacji społecznej: polega na analizowaniu problematycznych trudnych sytuacji interpersonalnych pod katem rozpoznawania celów ich uczestników, reguł społecznych obowiązujących w danej sytuacji, ról, które są w niej stosowane, umiejętności wymaganych w danej sytuacji społecznej i sekwencji działań umożliwiających osiągnięcie celów.

 

 

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego

 

lp

data wpływu

nazwa i adres oferenta

koszt realizacji usługi za 1 godzinę

1

4.08.2016, 11:09

Agencja Rozwoju Edukacji, ul. Grzybowska 58, 42-200 Częstochowa

50

2

4.08.2016, 11:43

Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9

31

3

5.08.2016, 14:43

Eleganti, Exclusive Weddings and Event, Agnieszka Jerzynek, ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra

42

4

5.08.2016, 15:14

Małopolskie Centrum Profilaktyki, Sebastian Cienkosz, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków

150

5

07.08.2016, 16:44

Rajos Consulting, ul. Norwida 1, 37-550 Radymno

38

6

09.08.2016, 8:29

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

94

7

09.08.2016, 8:40

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES, ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski

150

8

09.08.2016, 8:57

Centrum Szkoleń Wielozawodowych "DELTA", ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

31,3

9

09.08.2016 godzina 00:11

ANIMAL EVENTS

Marta Zawadzka 41-200 Sosnowiec

ul. Zbaraska 1/4

35,00

10

08.08.2016

Zespół Ekspertów MANAGER

ul. Wielopole 18b,

31-072 Kraków

89

 

 

WYBÓR WYKONAWCY

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, 21-077 Spiczyn, Stoczek 9. Koszt realizacji usługi 31,00 zł. za godzinę.
Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

 

 

 


Szyce, 01.08.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z zakresu: Analizowanie sytuacji społecznych.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening analizowania sytuacji społecznej: polega na analizowaniu problematycznych trudnych sytuacji interpersonalnych pod katem rozpoznawania celów ich uczestników, reguł społecznych obowiązujących w danej sytuacji, ról, które są w niej stosowane, umiejętności wymaganych w danej sytuacji społecznej i sekwencji działań umożliwiających osiągnięcie celów.

 

1. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 17-18.08.2016.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Wielka Wieś.
 4. Ilość grup: 2 grupy.
 5. Ilość uczestników: do 15 osób na grupę.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
 8. Wykonawca musi zrealizować szkolenie dla 2 grup.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

 

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b) Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c) Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,

d) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

 

5. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
 2. Lista wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z opisem ich kwalifikacji - CV.
 3. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.

 

 

Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT) wraz z informację dotyczącą ilości grup dla których Wykonawca oferuje przeprowadzić szkolenia oraz pozostałe wymagane dokumenty proszę przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie GOPS Wielka Wieś - Szyce 65, 32-085 Szyce, do dnia 09.08.2016r. do godz. 9.00.

 

 


01.08.2016

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z zakresu: Trening nadawania komunikatów niewerbalnych.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening nadawania komunikatów niewerbalnych: polegający na doskonaleniu umiejętności przekazywania informacji, głównie o postawach interpersonalnych, w tym dominacji, życzliwości, przy wykorzystaniu mimiki, tonu głosu, gestów, postawy ciała i sposobu wykorzystywania przestrzeni osobiste.

 

1. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 19-20.08.2016.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Wielka Wieś.
 4. Ilość grup: 2 grupy.
 5. Ilość uczestników: do 15 osób na grupę.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
 8. Wykonawca musi zrealizować szkolenie dla 2 grup.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

 

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b) Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c) Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,

d) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

 

5. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
 2. Lista wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z opisem ich kwalifikacji - CV.
 3. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.

 

 

Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT) wraz z informację dotyczącą ilości grup dla których Wykonawca oferuje przeprowadzić szkolenia oraz pozostałe wymagane dokumenty proszę przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie GOPS Wielka Wieś - Szyce 65, 32-085 Szyce, do dnia 09.08.2016r. do godz. 9.00.

 


 

Szyce, 14.07.2016

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 41 osób w 12 dzieci w wieku 4 – 11 lat, w terminie 17-20.08.2016.

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 17.08.2016 - 20.08.2016 dla maksymalnie 41 osób.

a) Nocleg wraz ze śniadaniem w dniach 17,18,19.08.16 dla maksymalnie 29 osób dorosłych

b) Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 17,18,19.08.16 dla maksymalnie 12 dzieci

c) Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 17,18,19,20.06 dla maksymalnie 29 osób dorosłych

d) Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 17,18,19,20.06 dla maksymalnie 12 dzieci

e) Przerwa kawowa ( kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, ciastka) w dniach 17,18,19,20.08 dla maksymalnie 29 osób dorosłych

f) Przerwa ciasteczkowa (ciasteczka, owoce, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 17,18,19,20.08 dla maksymalnie 12 dzieci

g) Kolacja grillowa w dniu w dniu 17,19.08.16 dla maksymalnie 29 osób dorosłych

h) Kolacja grillowa w dniu w dniu 17,19.08.16 dla maksymalnie 12 dzieci

i) Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniu 18.08.16 dla maksymalnie 29 osób dorosłych

j) Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniu 18.08.16 dla maksymalnie 12 dzieci

k) Wynajem Sal szkoleniowych w dniach 17,18,19,20.08.16 - 2 sale dla maksymalnie 15 osób na salę każdego dnia.

l) Basen w dniu: 17,18,19,20.08. dla maksymalnie 41 osób w tym 12 dzieci - 1 godzina na osobę dziennie.

m) Opieka nad dziećmi w dniach 17,18,19,20.08 dla maksymalnie 12 dzieci każdego dnia.

 

II. Warunki współpracy:

 

1. Umowa cywilno-prawna.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,

2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych,

3. Ośrodek dysponuje 2 salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizację usługi,

4. Zarówno pokoje jak i sale szkoleniowe udostępnione na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,

5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 17.08.2016 od godziny 9.00 do 20.08.2016 do godziny 17.00.

6. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Wielka Wieś, kod pocztowy 32-089.

7. Ośrodek zapewnia opiekę nad dziećmi w dniach 17,18,19,20.08 dla maksymalnie 12 dzieci każdego dnia.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę:

a) Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę dorosłą,

b) Nocleg wraz ze śniadaniem za dziecko,

c) Obiad za osobę dorosłą,

d) Obiad za dziecko,

e) Przerwa kawowa za osobę dorosłą,

f) Przerwa ciasteczkowa za dziecko,

g) Kolacja grillowa za osobę dorosłą,

h) Kolacja grillowa za dziecko,

i) Kolacja w formie szwedzkiego stołu za osobę dorosłą,

j) Kolacja w formie szwedzkiego stołu za dziecko,

k) Wynajem Sal szkoleniowych za dzień najmu za salę.

l) Basen godzina na osobę.

m) Opieka nad dziećmi za dzień.

 

2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).

5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie GOPS Wielka Wieś - Szyce 65, 32-085 Szyce, do dnia 28.07.2016r. do godz. 9.00.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi.

2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 


 

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

 

Wielka Wieś 01.08.2016

 

INFORMACJA O WYBORZE

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 41 osób w tym 12 dzieci w wieku 4 – 11 lat, w terminie 17-20.08.2016.

 

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów – najniższa cena.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:

 1. Up Hotel, Hotel Silesian Katowice – 72,10 pkt.
 2. UP Hotel, Hotel Wierchomla – 100 pkt.
 3. Siedlisko Stanisław Gąsienica – Białka Tatrzańska – 92,88

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: UP Hotel, Hotel Wierchomla – oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

 


 

13.07.2016

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

 

 

Wielka Wieś 13.07.2016

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów GOPS - w wymiarze maksymalnie 180 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Wielka Wieś.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

 

1. Warunki współpracy:

Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwiec 2016 do dnia 20.12.2016

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

- zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.gops.wielka-wies.pl

 

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego

 

 

1. INCODO Katrzyna Jarząbek, ul. Karczówkowska 12-71, Kielce, wpłynęło 26.06.2016

Koszt realizacji usługi 54,00 zł. za godzinę.

2. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ORBE, ul. Tysiąclecia 85, Kraków, wpłynęło 27.06.2016.

Koszt realizacji usługi 35,00 zł. za godzinę.

3. CoachingSpace Karolina Nikorowska, ul. T. Talowskiego 2/5, 30-376 Kraków

wpłynęło 26.06.2016.

Koszt realizacji usługi 77,00 zł. za godzinę.

4. Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców

wpłynęło 29.06.2016 o godzinie 8.47.

Koszt realizacji usługi 79,95 zł. za godzinę.

 

 

 

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

WYBÓR WYKONAWCY

Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego ORBE – 35,00 zł. za godzinę. Z wykonawcą zostnie zawarta umowa.

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

 

W dniu 13.07.2016 poinformowano wykonawcę telefonicznie o wyborze ich oferty.

 

 

Protokół sporządzono w dniu 13.07.2016

 

 

Kierownik GOPS …………………………………………………

 

 

 

 

 


 

21.06.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów GOPS - w wymiarze maksymalnie 180 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Wielka Wieś.

Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.

Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca 2016 do dnia 20.12.2016

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.

Wymagane doświadczenie w realizacji poradnictwa psychologicznego na rzecz klientów pomocy społecznej.

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.2.

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

cena usługi brutto - 100 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 100

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 100 = liczba uzyskanych punktów,

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

Liczba punktów, o których mowa powyżej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

Należy podać cenę za godzinę netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).

Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie GOPS Wielka Wieś - Szyce 65, 32-085 Szyce, do dnia 29.06.2016r. do godz. 9.00.

 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.


 

16.06.2016

 

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

Wielka Wieś 15.06.2016

 

INFORMACJA O WYBORZE

1. Przedmiot zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 41 osób w 12 dzieci w wieku 4 – 11 lat, w terminie 17-18.06.2016.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów – najniższa cena.

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:

 1. Polskie Tatry – pensjonat Telimena - 100 pkt.

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: Polskie Tartry – ul. Droga do Białego 7, 34-500 Zakopane, pensjonat Telimena.


 

16.06.2016

 

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15.

 

Wielka Wieś 15.06.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z zakresu: Trening podejmowania roli innych ludzi.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening podejmowania roli innych ludzi: koncertujący się na doskonaleniu empatii poznawczej, czyli zauważania, rozumienia i brania pod uwagę punktu widzenia drugiej osoby.

 

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego

 

1. RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik, ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno,

wpłynęło 11.06.2016, koszt realizacji usługi 35,00 zł. za godzinę.

2. Błaszczyk Jakub Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” Pracownia Badań Psychologicznych ”DELTA, ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski,

wpłynęło 14.06.2016 Koszt realizacji usługi 35,46 zł. za godzinę.

3. Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. Zo.o., ul. Grottgera 58, 32-0200 Wieliczka,

wpłynęło 15.06.2016 g. 8.19, koszt realizacji usługi 39,00 zł. za godzinę.

4. Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn, wpłynęło 14.06.2016, koszt realizacji usługi 64, zł. za godzinę

5. Wielkopolska Akademia nauki i Rozwoju – Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, wpłynęło 15.06.2016 g. 8.37, koszt za godzinę 78,00 zł. brutto

6. Mentor Ośrodek Szkolenia Kadr, al. Niepodległości 72, 35-303 Rzeszów, wpłynęło 09.06.2016, koszt za godzinę 69,90 zł. brutto

7. HillsConsulting Tomasz Antosiak, ul. Słowackiego 6e/9, 59-500 Złotoryja, wpłynęło 10.06.2016, koszt za godzinę 99,50 zł. brutto

 

WYBÓR WYKONAWCY

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

1. Najniższą cenę realizacji usługi oferuje RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik, ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno, Koszt realizacji usługi 35,00 zł. za godzinę. Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

 

 


 

 

8.06.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 41 osób w 12 dzieci w wieku 4 – 11 lat, w terminie 17-18.06.2016.

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 17.06.2016 - 18.06.2016 dla maksymalnie 41 osób.

a) Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 17.06.16 dla maksymalnie 29 osób dorosłych

b) Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 17.06.16 dla maksymalnie 12 dzieci

c) Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 17.06 oraz 18.06 dla maksymalnie 29 osób dorosłych

d) Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 17.06 oraz 18.06 dla maksymalnie 12 dzieci

e) Przerwa kawowa ( kawa, herbata, napoje, soki, woda mineralna, ciastka) w dniach 17.06 oraz 18.06 dla maksymalnie 29 osób dorosłych

f) Przerwa ciasteczkowa (ciasteczka, owoce, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 17.06 oraz 18.06 dla maksymalnie 12 dzieci

g) Kolacja grillowa w dniu w dniu 17.06.16 dla maksymalnie 29 osób dorosłych

h) Kolacja grillowa w dniu w dniu 17.06.16 dla maksymalnie 12 dzieci

i) Wynajem Sal szkoleniowych w dniu 17.06.16 - 2 sale dla maksymalnie 15 osób na salę oraz w dniu 18.06.16 - 2 sale dla maksymalnie 15 osób na salę.

j) Basen w dniu: 17.06.16 i 18.06.16 dla maksymalnie 41 osób w tym 12 dzieci - 1 godzina na osobę dziennie.

 

II. Warunki współpracy:

 

1. Umowa cywilno-prawna.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,

2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych,

3. Ośrodek dysponuje 2 salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizację usługi,

4. Zarówno pokoje jak i sale szkoleniowe udostępnione na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,

5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 17.06.2016 od godziny 9.00 do 18.06.2016 do godziny 17.00.

6. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Wielka Wieś, kod pocztowy 32-089.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę:

a) a) Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę dorosłą,

b) Nocleg wraz ze śniadaniem za dziecko,

c) Obiad za osobę dorosłą,

d) Obiad za dziecko,

e) Przerwa kawowa za osobę dorosłą,

f) Przerwa ciasteczkowa za dziecko,

g) Kolacja grillowa za osobę dorosłą,

h) Kolacja grillowa za dziecko,

i) Wynajem Sal szkoleniowych za dzień najmu za salę.

j) Basen godzina na osobę.

 

2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).

5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie GOPS Wielka Wieś - Szyce 65, 32-085 Szyce, do dnia 15.06.2016r. do godz. 9.00.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi.

2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.


 

8.06.2016

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z zakresu: Trening podejmowania roli innych ludzi.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening podejmowania roli innych ludzi: koncertujący się na doskonaleniu empatii poznawczej, czyli zauważania, rozumienia i brania pod uwagę punktu widzenia drugiej osoby.

 

1. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 17-18.06.2016.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
 4. Ilość grup: 2 grupy.
 5. Ilość uczestników: do 15 osób na grupę.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
 8. Zamawiający zapewnia transport na miejsce szkolenia z siedziby Zamawiającego
 9. Wykonawca może złożyć ofertę cząstkową na realizację szkolenia dla 1 lub 2 grup.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

 

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b) Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c) Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,

d) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

 

5. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
 2. Lista wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z opisem ich kwalifikacji - CV.
 3. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.

 

 

Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT) wraz z informację dotyczącą ilości grup dla których Wykonawca oferuje przeprowadzić szkolenia oraz pozostałe wymagane dokumenty proszę przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie GOPS Wielka Wieś - Szyce 65, 32-085 Szyce, do dnia 15.06.2016r. do godz. 9.00.

 

 


 

 

31.05.2016

INFORMACJA

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 32 osób w tym 28 uczestników projektu, 2 pracowników socjalnych oraz 2 trenerów w terminie 03-04.06.2016.

 

 

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

 1. Euro Partner, ul. Kolejarzy 81, Jaworzno, Dom Wypoczynkowy Pilsko, wpłynęło 23.05.2016 g. 9.00
 2. Polskie Tartry - Antałówka , ul. Wierchowa 2, 34-500 Zakopane, wpłynęło 19.05.2016
 3. Polskie Tatry – Telimena, wpłynęło 19.05.2016
 4. Radocza Hotel, wpłynąło 20.05.2016.

 

 

3. Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:

 1. Euro Partner – Dom Wypoczynkowy Pilsko - 100 pkt.
 2. Polskie Tatry - Telimena – 59,16 pkt.
 3. Polskie Tatry – Antałówka – oferta niekompletna
 4. Radocza hotel – oferta niekompletna

 

4. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: Euro Parter, ośrodek ”Dom wypoczynkowy PILSKO”.

W dniu 30.05.2016 Firma zrezygnowała z realizacji usługi. – informację od wykonawcy załączono do dokumentacji.

W związku z powyższym zlecenie zostanie udzielone firmie Polskie Tatry – Telimena.

 

 

 

 

25.05.2016

 

 

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

 

Wielka Wieś 25.05.2016

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

1. Przedmiot zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 32 osób w tym 28 uczestników projektu, 2 pracowników socjalnych oraz 2 trenerów w terminie 03-04.06.2016.

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 03.06.2016 - 04.04.2016 dla maksymalnie 32 osób.

 

a) Śniadanie w dniu 03.06.16 dla maksymalnie 32 osób

b) Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 03.06.16 dla maksymalnie 32 osób

c) Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 03.06 oraz 04.06 dla maksymalnie 32 osób

d) Przerwa kawowa w dniach 03.06 oraz 04.06 dla maksymalnie 32 osób

e) Kolacja grillowa w dniu w dniu 03.06.16 dla maksymalnie 32 osób

f) Wynajem Sal szkoleniowych w dniu 03.06.16 - 2 sale dla maksymalnie 15 osób na salę oraz w dniu 04.06.16 - 2 sale dla maksymalnie 15 osób na salę.

g) Basen w dniu: 03.06.16 i 04.06.16 dla maksymalnie 21 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

- zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.gops.wielka-wies.pl

 

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

 1. Euro Partner, ul. Kolejarzy 81, Jaworzno, Dom Wypoczynkowy Pilsko, wpłynęło 23.05.2016 g. 9.00
 2. Polskie Tartry - Antałówka , ul. Wierchowa 2, 34-500 Zakopane, wpłynęło 19.05.2016
 3. Polskie Tatry – Telimena, wpłynęło 19.05.2016
 4. Radocza Park Active & Spa, ul. Parkowa 1, 34-100 Radocza – wpłynęło 20 maja 2016

 

4. Informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 8, przez wykonawców.

 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania warunku określonego w pkt 8 . Warunek ten dotyczy zamówień publicznych, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielanych przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp.

 

5. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

Wykonawcy potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

6. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

 

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:

 

 1. Euro Partner – Dom Wypoczynkowy Pilsko - 100 pkt.
 2. Polskie Tatry - Antałówka – 65,65 pkt.
 3. Polskie Tatry - Telimena – 65,29 pkt.
 4. Radocza Park Active & Spa – 38,40 pkt.

 

7. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: Euro Parter, ośrodek ”Dom wypoczynkowy PILSKO”.

 

Protokół sporządzono w dniu 25.05.2016

Kierownik GOPS …………………………………………………

Załączniki:

1. potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, o której mowa w pkt 7 lit. a oraz b,

2. złożone oferty,

3. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

4. Kalkulacja ofert

 

 

 

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

 

Wielka Wieś 25.05.2016

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 32 osób w tym 28 uczestników projektu, 2 pracowników socjalnych oraz 2 trenerów w terminie 03-04.06.2016.

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 03.06.2016 - 04.04.2016 dla maksymalnie 32 osób.

a) Śniadanie w dniu 03.06.16 dla maksymalnie 32 osób

b) Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 03.06.16 dla maksymalnie 32 osób

c) Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 03.06 oraz 04.06 dla maksymalnie 32 osób

d) Przerwa kawowa w dniach 03.06 oraz 04.06 dla maksymalnie 32 osób

e) Kolacja grillowa w dniu w dniu 03.06.16 dla maksymalnie 32 osób

f) Wynajem Sal szkoleniowych w dniu 03.06.16 - 2 sale dla maksymalnie 15 osób na salę oraz w dniu 04.06.16 - 2 sale dla maksymalnie 15 osób na salę.

g) Basen w dniu: 03.06.16 i 04.06.16 dla maksymalnie 21 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

- zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.gops.wielka-wies.pl

 

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

 1. Euro Partner, ul. Kolejarzy 81, Jaworzno, Dom Wypoczynkowy Pilsko, wpłynęło 23.05.2016 g. 9.00
 2. Polskie Tartry - Antałówka , ul. Wierchowa 2, 34-500 Zakopane, wpłynęło 19.05.2016
 3. Polskie Tatry – Biały Potok, wpłynęło 19.05.2016
 4. Radocza Park Active & Spa, ul. Parkowa 1, 34-100 Radocza – wpłynęło 20 maja 2016

 

 

4. Informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 8, przez wykonawców.

 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania warunku określonego w pkt 8 . Warunek ten dotyczy zamówień publicznych, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielanych przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp.

 

 

5. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

Wykonawcy potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

6. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %.

 

Oferty niepodlegające odrzuceniu są wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:

 1. Euro Partner – Dom Wypoczynkowy Pilsko - 100 pkt.
 2. Polskie Tatry - Antałówka – 65,65 pkt.
 3. Polskie Tatry - Biały Potok – 65,29 pkt.
 4. Radocza Park Active & Spa – 65,25 pkt

 

 

7. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: Euro Parter, ośrodek ”Dom wypoczynkowy PILSKO”.

 

 

Protokół sporządzono w dniu 25.05.2016

 

 

Kierownik GOPS …………………………………………………

 

 

Załączniki:

 

1. potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, o której mowa w pkt 7 lit. a oraz b,

2. złożone oferty,

3. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

4. Kalkulacja ofert

 

 

25.05.2016

 

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15.

Wielka Wieś 25.05.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z zakresu: Trening percepcji społecznej.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening percepcji społecznej- polegający na doskonaleniu umiejętności trafnego postrzegania komunikatów niewerbalnych, percepcji stanów emocjonalnych i postaw interpersonalnych, a także doskonaleniu umiejętności rozpoznawania braku spójności w przekazie niewerbalnym drugiej osoby i wnioskowaniu o ich znaczeniu.

 

 

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego

 

1. CEDR Martin Walczak, ul. Kraszewskiego 4 lok. 28, 05-840 Brwinów,

wpłynęło 23.05.2016,g. 8.55

Koszt realizacji usługi 30,00 zł. za godzinę

Oferta nie spełnia wymogów zawartych w ramach rozeznania dostęnej oferty rynkowej pkt 5.1 tj.: Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4

2. RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik, ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno,

wpłynęło 21.05.2016

Koszt realizacji usługi 37,00 zł. za godzinę.

3. Błaszczyk Jakub Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” Pracownia Badań Psychologicznych ”DELTA, ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski,

wpłynęło 23.05.2016 g. 08.18

Koszt realizacji usługi 37,37 zł. za godzinę.

4. Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. Zo.o., ul. Grottgera 58, 32-0200 Wieliczka,

wpłynęło 23.05.2016 g. 8.38

Koszt realizacji usługi 39,00 zł. za godzinę.

5. Galicyjskie Centrum Edukacji, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, wpłynęło 20.05.2016

Koszt realizacji usługi 93,00 zł. za godzinę

6. Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja, ul. Lipowa 5, 05-807 Podkowa Leśna,

wpłynęło 23.05.2016,g. 8.53

Koszt realizacji usługi 97,00 zł. za godzinę.

7. SEKA S.A. , ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, wpłynęło 23.05.2016 g. 8.45

Koszt realizacji usługi 240,00 zł. za godzinę

8. IMAGO Tomasz Kulig, ul. Żywiecka 47, 33-300 Nowy Sącz, wpłynęło 22.05.2016

Koszt realizacji usługi 48,50 zł. za godzinę

9. Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn, wpłynęło 22.05.2016

Koszt realizacji usługi 79, zł. za godzinę

10. EFEKT Marcin Stempkiewicz, ul. Floriańska 46, 32-590 Libiaż, wpłynęło 20.05.2016

Koszt realizacji usługi 134,00 zł. za godzinę.

11. Centrum Kształcenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz, wpłynęło 20.05.2061.

Koszt realizacji usługi 125,00 zł. za godzinę.

12. INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek, ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce, wpłynęło 21.05.2016

Koszt realizacji usługi 49,00 zł. za godzinę

13. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego ORBE, os. Tysiąclecia 85, 31-610 Kraków, wpłynęło 19.05.2016

Koszt realizacji usługi 71,94 zł. za godzinę

14. Agencja Rozwoju Edukacji, ul. Grzybowska 58, 42-200 Częstochowa, wpłynęło 19.05.2016

Koszt realizacji usługi 40,00 zł. za godzinę

15. Marcin Janik, Beata Janik ul. Słoneczna 84B, 32-085 Wielka Wieś,

wpłynęło 23.05.2016 g. 8.40. Koszt realizacji usługi 75,00 zł. za godzinę

 

WYBÓR WYKONAWCY

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

 

1. Najniższą cenę realizacji usługi oferuje RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik, ul. C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno, Koszt realizacji usługi 37,00 zł. za godzinę. Z wykonawcą zostnie zawarta umowa na realicję szkolenia.

 

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie wymogów określone w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

 

17.05.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 32 osób w tym 28 uczestników projektu, 2 pracowników socjalnych oraz 2 trenerów w terminie 03-04.06.2016.

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 03.06.2016 - 04.04.2016 dla maksymalnie 32 osób.

Śniadanie w dniu 03.06.16 dla maksymalnie 32 osób

Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 03.06.16 dla maksymalnie 32 osób

Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 03.06 oraz 04.06 dla maksymalnie 32 osób

Przerwa kawowa w dniach 03.06 oraz 04.06 dla maksymalnie 32 osób

Kolacja grillowa w dniu w dniu 03.06.16 dla maksymalnie 32 osób

Wynajem Sal szkoleniowych w dniu 03.06.16 - 2 sale dla maksymalnie 15 osób na salę oraz w dniu 04.06.16 - 2 sale dla maksymalnie 15 osób na salę.

Basen w dniu: 03.06.16 i 04.06.16 dla maksymalnie 21 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

 

II. Warunki współpracy:

Umowa cywilno-prawna.

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty udostępniony na potrzeby realizację usługi,

Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych,

Ośrodek dysponuje 2 salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizację usługi,

Zarówno pokoje jak i sale szkoleniowe udostępnione na potrzeby realizację usługi znajdują się w jednym budynku,

Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizację usługi wyposażony w łazienkę.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

W druku „formularz oferty” – należy podać cenę:

a) Śniadanie na osobę

b) Nocleg,

c) Obiad za osobę,

d) Przerwa kawowa za osobę

e) Kolacja grillowa za osobę

f) Wynajem Sal szkoleniowych za dzień najmu za salę.

g) Basen godzina na osobę.

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).

Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie GOPS Wielka Wieś - Szyce 65, 32-085 Szyce, do dnia 23.05.2016r. do godz. 9.00.

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.


 

 

17.05.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

Szczegółowy zakres usługi:

Przejazd na trasie tam do 150 kilometrów:

1) W terminie: 01.06.2016 dla maksymalnie 36 osób.

Przejazd na trasie powrót do 150 kilometrów:

1) W terminie: 02.06.2016 dla maksymalnie 36 osób.

Warunki współpracy:

 1. Wykonawca zapewni pojazd wyposażony z klimatyzację.

Informację dotyczącą stawki kilometrowej brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT) proszę przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie GOPS Wielka Wieś - Szyce 65, 32-085 Szyce, do dnia 23.05.2016r. do godz. 9.00.

 


 

17.05.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0003/15

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Wielka Wieś szansą dla wszystkich” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z zakresu: Trening percepcji społecznej.

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening percepcji społecznej- polegający na doskonaleniu umiejętności trafnego postrzegania komunikatów niewerbalnych, percepcji stanów emocjonalnych i postaw interpersonalnych, a także doskonaleniu umiejętności rozpoznawania braku spójności w przekazie niewerbalnym drugiej osoby i wnioskowaniu o ich znaczeniu.

Warunki współpracy:Umowa cywilno - prawna.

Termin realizacji szkolenia: 03-04.06.2016.

Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.

Ilość grup: 2 grupy.

Ilość uczestników: do 15 osób na grupę.

Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

Zamawiający zapewnia transport na miejsce szkolenia z siedziby Zamawiającego

Wykonawca może złożyć ofertę cząstkową na realizację szkolenia dla 1 lub 2.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

Materiały dla uczestników szkolenia.