W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów realizacji szkolenia z zakresu:
 „Trening komunikacji”.

Człowiek – najlepsza inwestycja.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 projekt numer POKL.07.01.01-12-154/10 realizowany w partnerstwie przez GOPS Wielka Wieś oraz MGOPS Skała
 
 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ
W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów realizacji szkolenia z zakresu:
 „Trening komunikacji”.
 
1.      Szczegółowy zakres szkolenia:
-        nawiązywanie kontaktów,
-        jasne i precyzyjne formułowanie komunikatów,
-        pokonywanie barier w komunikacji interpersonalnej,
-        zasady aktywnego słuchania,
-        komunikacja werbalna i niewerbalna.
 
2.      Warunki realizacji usługi:
-        Termin realizacji szkolenia: 10,11,12 czerwca 2013  r.
-        Miejsce realizacji szkolenia:  świetlica wiejska w Szycach
-        Ilość grup: 1
-        Ilość uczestników: 17 osób
-        Ilość godzin szkoleniowych: 8 godzin szkoleniowych dziennie (po 45 minut)
-        Uczestnicy szkolenia: osoby dorosłe  - klienci pomocy społecznej.
 
3.       Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi.
 
4.    Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
-        Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:
a)      wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
b)      czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
-        Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.
 
5.    O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
e)      Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
f)       Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z uczestnikami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym,
g)      Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.
h)      Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.
 
6.     Dokumenty wymagane przez zamawiającego na etapie podpisania umowy:
a)      Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
b)      Oświadczenie o dyspozycyjności składane przez każdego wykładowcę zaangażowanego w realizację usługi.
 
Informację dotyczącą kosztu realizacji, z podaniem stawki za godzinę brutto, wraz z CV osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację szkolenia – proszę przesłać pocztą na adres GOPS Wielka Wieś, Szyce 65, 32-085 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 04.06.2013 do godziny 12.00.
 

Oświadczenie