W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” prosimy o przedstawienie oferty cenowej realizacji szkolenia z zakresu:
„Trening - warsztaty w zakresie rynku pracy”.

Szczegółowy zakres szkolenia:

warsztaty w obszarze aktywnego poszukiwania pracy /wprowadzenie w tematyką doradztwa zawodowego, opracowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej/

1. Warunki realizacji usługi:
Termin realizacji szkolenia: 2, 3, 4 lipiec 2012 roku
Miejsce realizacji szkolenia: Sala szkoleniowa w świetlicy w Giebułtowie.
Ilość grup: 1
Ilość uczestników: 17 osób
Ilość godzin szkoleniowych: 24/8 godzin szkoleniowych dziennie, godzina szkoleniowa wynosi 45 minut/
Uczestnicy szkolenia: Osoby dorosłe - klienci pomocy społecznej.

2. Forma realizacji usługi:
Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi.

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:
a) wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
b) czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
e) Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z uczestnikami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym,
g) Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.
h) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
2. Listę wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z CV.
3. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.
4. Oświadczenie o dyspozycyjności składane przez każdego wykładowcę zaangażowanego w realizację usługi (zał. Nr 1)

Sposób i termin składania ofert: ofertę proszę złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce 65, w kopercie z dopiskiem: „Trening - warsztaty w zakresie rynku pracy” lub drogą elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 27 czerwca 2012 do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)

Szyce, dnia 20 czerwca 2012 r.