W związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

SPECJALISTĘ W ZAKRESIE

PORADNICTWA PRAWNEGO

Warunki współpracy:

 1. Umowa zlecenie (nie więcej niż 70 godzin).

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe.
 2. Doświadczenie w realizacji poradnictwa prawnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
 3. Dobra organizacja pracy.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji poradnictwa prawnego.
 4. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę realizacji przedmiotu zlecenia.
 5. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.

 

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, 32-085 Szyce, w kopercie z dopiskiem: „Specjalista w zakresie poradnictwa prawnego”  w terminie do 8.05.2012 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)