Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Wielka Wieś.

Więcej informacji